Çalışma Saatleri: Pzt - Cuma 10:00 - 18:00
 Anonim Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Anonim Şirket Nedir? Nasıl Kurulur?

Anonim Şirket Nedir? 

Anonim Şirketinin tanımı Türk Ticaret Kanunun 329. Maddesinde belirtilmiştir. İlgili kanuna göre sermayesi belirli olan ve paylara bölünmüş olan, şirket borçlarından dolayı sadece mal varlığı ile sorumlu olun şirket türü olarak adlandırılmıştır. Ortakların sorumlulukları taahhüt ettikleri sermayeleri oranındadır. Kurulacak olan anonim şirket, bankacılık, sermaye piyasası, sigortacılık gibi ekonomik faaliyetleri ve büyük sermayeleri gerektiren alanlarda faaliyet gösterir.

Anonim Şirketin Özellikleri   

Özellikleri itibari ile diğer şirketlerden farklı yapıya sahip olan anonim şirketin özellikleri şu şekilde sıralanabilir

 • Amaç ve konu ekonomik olmalı, şirketin ana sözleşmesinde belirtilmeli
 • Ticaret unvanına sahip olma ve ticaret siciline tescil
 • Sınırsız sayıda ortak ile kurulabilir
 • Hissedarların ortaklıktan çıkarılması mümkün değildir
 • Sermayesi paylara bölünmüş,  şirket ortaklarına paylarını temsil eden hisse senedi verilir
 • Hisselerin devri, noter onayı gerekmeksizin sözleşme ile gerçekleşir
 • Şirketin sorumlulukları mal varlığı ile sınırlı
 • Ortakların sorumlulukları sermaye payları ile oranlı
 • Halka arz edilebilir
 • Hisse senedi ve tahvil çıkarabilir
 • Yönetim kurulu üyeleri gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir

Kuruşu bakanlığı bağlı olan anonim şirketler, bakanlık izni alınarak gerçekleşir. Bakanlık izni ile kurulacak anonim şirketler şunlardır;

 • Gözetim şirketleri
 • Sigorta şirketleri
 • Finansal kiralama
 • Faktoring
 • Bağımsız denetim
 • Mağazacılık
 • Varlık yönetimi
 • Serbest bölge kurucusu
 • Bankalar
 • Döviz büfesi işleten şirketler
 • Gözetim şirketleri
 • Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketler

Neden Anonim Şirket Kurulur?

Sermayenin ve cironun yüksek olmasını, bunun yanı sıra ortak sayısının fazla olmasını isteyen anonim şirket kurarak büyük hedeflerini gerçekleştirebilir. Şirket kuruluşu için gerekli olan sermaye ve ortak sayısının yeterli olması teknik açıdan yeterli değildir. Kuruluş aşamasında işlemleri gerçekleştirecek ve ortaklar adına hareket etmesi için mali müşavirlik hizmetinin de alınması gerekir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir mali konularda ön plana çıkarak kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlar. Her şeyden önce anonim şirket kurmanın ne derece avantajlı veya dezavantajlı olduğu konusunda Mali Müşavir görevini yürüten kişilerden bu konuda detaylı bilgi alınması gerekir. Zira Anonim şirketler kurumlar vergisine tabi mükelleftir. Son güncelleme ile birlikte kurumlar vergisi oranı %23 olarak uygulanacaktır.

Anonim Şirketin Avantajları

Anonim şirket kurarak ortaya çıkacak başlıca avantajlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Tek bir ortak ile kurulabilir
 • Noter veya ticaret siciline tescil etme şartı olmadan şirket hisselerinin satışı yapılabilir
 • Halka açılma
 • Tahvil  satışı
 • Ortakların sermaye taahhütlerine göre sorumluluklarının bulunması 
 • Kamu borçlarından dolayı yönetim kurulunun sorumlu olması
 • Elektronik olarak genel kurul toplantısının yapılması
 • Yönetim kurulunda bulunmayan ortakların sigorta zorunluluğunun olmaması
 • Organizasyon ve kurumsallaşma adına ön planda olması

 Anonim Şirketin Dezavantajları

Birçok noktada avantajlı olmasına rağmen Anonim şirketlerin bazı dezavantajları da bulunur;

 • En az 50 000 TL sermaye gereksinimi
 • Yapılacak genel kurul toplantılarının bazılarında bakanlık temsilcisinin bulunması
 • Sermaye tutarı 250 000 TL’nin üzerinde bulunması durumunda avukat bulundurmak zorunluluğu
 • Tutulması zorunlu olan defter sayısının fazla olması
 • Pay değeri artırımında KDV doğması

 Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim şirket kurmadan önce resmiyette gerekli olan işlemlerin yapılabilmesi için mali müşavir ile birlikte hareket etmek gerekir. Şirket kuruluşu İstanbul Mali Müşavirlik hizmet sunumu ile prosedürler yerine getirilebilir. Bu konuda öncelikle kurulacak olan şirketin ünvanı belirlenmelidir. Belirlenecek olan şirket ünvanı ile ne tür faaliyetlerde bulunacağı, yönetim kurulunun belirlenmesi, ana sermaye tutarının belirlenmesi, ortak sayısı gibi birçok konuların belirlenmesi gerekir. Bu noktada Serbest Muhasebeci Mali Müşavir hizmeti yürüten kişi veya kişilerden bilgi alınmalı. 

Limited şirketin kuruluşu gibi benzerlik gösterse de, Anonim şirket kurmak için gerekli işlemlerin Merkezi Sicil Kayıt Sistemi üzerinden (MERSİS) gerekli olan evrak ve dökümanların sağlanarak Mali Müşavir tarafından prosedürlerin uygulanması şarttır.  Bu adım gerçekleştirildikten sonra, şirket adına vergi kimlik numarası atanır. Şirket ana sözleşmesinin kabul edilmesinin ardından kurucular Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde kuruluş amaçlı imza atarlar. Müdürlükte gerçekleştirilen işlemlerin ardından, ana sözleşme, şirkete ait defterler ve sicil tasdiknamesi teslim alınır. Bir sonraki işlem vergi dairesinde  gerçekleştirilir.

Tutması Zorunlu ve Tasdik Etmesi Gereken Defterler

Kuruluş aşamasından sonra tutulması gerekli defterin temin edilmesi gerekir. Başlıca tutulması ve tasdik ettirilmesi gereken defteler şunlardır;

 • Yevmiye defteri
 • Defteri kebir
 • Yönetim kurulu karar defteri
 • Pay defteri
 • Envanter defteri
 • Genel kurul toplantı defteri

Gerek Mali Müşavir gerekse şirket ortaklarınca kuruluş aşamasında gerekli belgelerin temin edilmesi gerekir. Şirket sahiplerine ait

 • İkametgah belgeleri
 • Noterde onaylatılmış kimlik belgeleri
 • Her bir ortağa ait üçer adet vesikalık fotoğraf

Şirket adına gerekli olan

 • Şirket merkezinin adresi
 • Kira sözleşmesi
 • Unvan
 • Sermaye tutarı
 • Ortakların sermaye payları
 • Şirketin belirlenmiş olan müdür veya temsilcisi
 • Sözleşme

Anonim şirket kuruluşuna esas olan sözleşme, yazılı olarak yapılarak tüm ortakların imzaları noter tarafından onaylanır. Şirket kuruluşu için gereken tüm belgeler esas sözleşme de yer almalı. Türk Ticaret Kanunda belirtilen hususlar doğrultusunda esas sözleşmede bulunması gerekin hususlar

 • Şirket ünvanı ile merkezinin bulunduğu yer
 • Tanımlanmış olan şirketin faaliyet konusu
 • Şirketin sermayesi ve ortakların payları, ödenme şekli ve şartları
 • Nama veya hamiline yazılan pay senetleri
 • Devir sınırlamaları
 • Nakit dışında sermaye olarak konulan hak ve ayınlar
 • Şirket kuruluşunda hizmet görülenlere verilmesi gerek ücretler, ödenekler veya ödül tutarları
 • Kurucular, yönetim kurulu üyeleri ve diğer kişilere elde edilen kardan sağlanacak menfaatler
 • Yönetim kurulu üyelerinin sayıları, bunlardan şirket adına imza koymaya yetkili olanlar.
 • Genel kurulların toplantıya nasıl çağrılacakları; oy hakları.
 • Şirket bir süre ile sınırlandırılmışsa, bu süre.
 • Şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı.
 • Pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri ve miktarları.
 • Şirketin hesap dönemi

İlk yönetim kurulu üyeleri esas sözleşme ile atanır. Anonim şirket kaç kişi ile kurulur dediğimizde ise ortak sayısının en az 1 kişi olması gerektiği bilinmelidir.

 1. Şirketin esas sözleşmesi hazırlandıktan sonra MERSİS sistemine kaydedilir ve kayıt numarası alınır. MERSİS kayıt numarası ile notere gidilerek kayıt numarası iletilir ve 5 adet ana sözleşme ortaklar tarafından imzalanarak onaylatılır. Ayrıca, şirketi temsile yetkili kişinin, Ticaret Sicil Memurluğuna iletilmek üzere tescil talepnamesi (imza beyanı) noterde hazırlatılır. Vergi dairesine işe başlama bildirimi sürecinde iletmek üzere noter onaylı kimlik sureti de düzenletilmelidir.
 2. Potansiyel vergi numarası alınmalıdır. Bu numara MERSİS sistemine kayıttan sonra oluşmaktadır ve şirket kurulduktan sonra vergi numarası olacaktır.
 3. Potansiyel vergi numarası ve noterden alınan belgelerle birlikte, bir bankadan şirket hesabı açtırılır ve sermaye (en az %25’i) hesaba yatırılarak, bloke ettirilir. Bankadan sermaye blokesi ile ilgili belge alınır.  Bloke edilen sermaye tutarı, şirket kuruluş tamamlandıktan sonra blokesi çözülür ve şirket yetkilisi tarafından nakit çekilebilir.
 4. Ticaret Siciline verilmesi gereken belgeler:
 • Noter onaylı şirket ana sözleşmesi (3 nüsha/ yabancı sermayeli şirket kuruluşu için 4 nüsha)
 • Şirket müdürünün imza beyanı (2 nüsha)
 • Ticaret Odası kayıt beyannamesi (fotoğraflı)
 • Şirket kaydı başvuru formu (3 adet)
 • Kurucu hissedarlar bilgi formu
 • Bankadan alınan sermaye bloke yazısı
 • Rekabet Kurulu payı ödemesi (Ticaret odası veznesinden ödenecek)
 1. Vergi dairesine verilmesi gereken belgeler:
 • Noter onaylı şirket ana sözleşmesi
 • Noter onaylı şirket müdürünün imza sirküleri
 • Kira sözleşmesi (veya Tapu Fotokopisi)
 • Şirket belgesi ve ticaret sicil tasdiknamesi  
 • Kurucu ortakların ikametgahları
 • Ortakların Kimlik Asılları veya Onaylı Suretleri
 • İşyeri açılış bildirimi 
 • Vergi dairesi şifre talep formu
 • Elektronik tebligat formu

Yukarıda sayılan anonim şirket kurmak için gereken belgeler ve evrakların vergi dairesine teslim edilmesinden sonra, vergi dairesi şirket merkezini kontrole gider ve tutanak tutarak şirket yetkilisinin imzasını alır.

8.Kurulan şirket sanayici ise Türk Ticaret ve Sanayi Odasına kaydolmalıdır. Gerekli belgeler:

 • Ticaret Odası başvuru formu
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Müdür imza sirküleri
 • Noter tasdikli ana sözleşmesi
 • Şirket ortaklarının nüfus cüzdanı suretleri
 • Şirket ortaklarının ikametgah belgeleri
 1. Belediye İşlemleri
 • Belediyeden, İşyeri açma ve çalışma ruhsatı çıkarılmalı
 • Çevre ve temizlik vergisini yatırılmalı
 • Kira sözleşmesi, işyeri sahibi iseniz tapu örneği sunulmalı
 • Ticaret Odası tescil sureti götürülmeli
 • Şirketin vergi levhası
 • Ticaret Sicili Gazetesi

Anonim şirket nasıl kurulur diyen müvekkillerimiz mutlaka anonim şirket kurmak için gereken belgeler ve evrakları tamamlamalıdır.

Anonim Şirket Kurmak İçin Gerekli Olan Evraklar

 • Nace Kodlu Kuruluş Dİlekçesi (Kaşe ve imzalı)
 • Yabancı ortak varsa şirket kuruluş bildirim formu
 • Bağlı bulunulan müdürlük tarafından onaylanan, ıslak imzalı şirket ana sözleşmesi
 • Şirket merkezi kira kontratı ya da tapu fotokopisi
 • Mersis kayıt ve talep numarasını gösteren belge
 • Şirket sermayesinin on binde dördünün Rekabet Kurumu hesabına yatırıldığına dair dekont (bağlı olunan oda vezneleri)
 • Ortakların fotoğrafının da bulunduğu oda kayıt beyannamesi 
 • Nakdi sermayenin kanunda veya şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan en az tutarının Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu

Bu süreçlerin tamamlanmasından sonra, şirket ticari faaliyetine başlayabilir.

Anonim şirketlerde ortak sayısı sınırlı olmadığı ve hisse devri diğer şirketlere nazaran daha kolay olduğu için en çok tercih edilen şirket türüdür. Yukarıda anlattığımız üzere anonim şirket kuruluşu için Türk Ticaret Kanununda öngörülen prosedüre uyulması ve yetkili mercilere belirli evrakların eksiksiz sunulması gerekmektedir. Birden fazla aşama ve bu aşamalar için teknik bilgi gerekmektedir. Bu yüzden kuruluş sürecinde ticaret hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat ile çalışmanız sizin için oldukça pratik olacaktır.

Anonim şirket nasıl kurulur, anonim şirket nedir, anonim şirket kaç kişi ile kurulur, anonim şirket kurmak için gereken belgeler gibi konular hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

 

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Mesaj Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.