Çalışma Saatleri: Pzt - Cuma 10:00 - 18:00
 Naylon Fatura Nedir?

Naylon Fatura Nedir?

Naylon Fatura Nedir?

Vergi kaçırmanın ya da haksız olarak kazanç elde amacı ile gerçeği yansıtmayan bir fatura düzenleme, naylon fatura olarak adlandırılır. Sahte olarak düzenlenmiş faturanın kullanımı kanun açısından suç sayılır.

Vergi Usul Kanununda yer alan 359. Madde, naylon fatura düzenleme ve kullanma durumunda ortaya çıkacak suçlar ile ilgili düzenlemeler yer alır. Bu suç ile ilgili olarak yapılacak soruşturma, kovuşturma ve yargılamada ortaya çıkan evreleri Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerince uygulanır.

Vergi kaçakçılığına giren birçok fiil bulunmaktadır. Ortaya çıkan bu fiillere ilişkin düzenlemeler ise Vergi Usul Kanunun 359. Maddesinde verilebilecek cezalar yer alır.  Gerçeğe aykırı fatura düzenleme ve kullanım sonucu ortaya çıkan vergi kaçakçılığı bu fiillerin arasında yer alan durumlardan biridir. 

Naylon fatura suçu maddi konu ile ilgili faturayı ilgilendirir. Dolayısı ile suçun ortaya çıkması için faturanın Vergi Usul Kanunda bulunan 230. Maddede yer alan bilgilerin taşıması gerekir. Bu bilgilerin faturada yer almaması, gerçeği yansıtmayan bilgilerin mevcut olması vergi kanunları açısından hiç düzenlenmemiş belge olarak kabul edilir.

Kanunların ön gördüğü faturada bulunması gerekli bilgilerin yer alması gerekir. Bu bililer şöyle sıralanabilir;

 • Düzenlenme tarihi, 
 • Faturanın sıra ve seri no bilgisi
 • Faturayı Düzenleyenin bilgileri
 • Müşteriye ait bilgiler
 • Satılan malın türü, miktarı, fiyatı, tutarı,
 • Satılan malın teslim tarihi ve irsaliye numarası 

Faturada yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmaması sahte (naylon fatura) düzenlenmiş olarak sayılır, gerek düzenleme gerekse kullanma suçuna ilişkin gerçekleştirilen yargılama sonucunda, Vergi Usul Kanunu’nun 230.maddesinde yer alan hususları içerip içermediği konusunda incelenir. Suça konu olan faturalar gerekli incelemelerin ardından hüküm verilir.

Naylon Fatura Düzenleme ve Kullanımında Ortaya Çıkacak Suç ve Cezalar 

 • Vergi Kanunu uyarınca tutulan belgelerin asıl ya da kopyalarının tamamını ya da bir kısmını sahte olarak düzenlemek ve bu belgeleri kullanmak (VUK 359/b) 
  • 3 yıl ile 8 yıl arasında değişen hapis cezası
 • Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı olan kişilerin basabileceği belgeleri herhangi bir anlaşma olmaksızın basmak (VUK 359/c)
  • 2 yıl ile 8 yıl arasında değişen hapis cezası
 • Yetkisiz kişiler tarafından basılan belgeleri kullanmak (VUK 359/ç)
  • 3 yıl ile 8 yıl arasında değişen hapis cezası

 

Vergi Usul Kanunun da 08/04/2022 tarihinde yapılın değişikler sonucu, vergi kaçakçılığı ve sahte fatura düzenleme ile kullanma konusunda ortaya çıkan suçları ile ilgili değişikler yapılmıştır. Yapılan değişikler sonucu ceza miktarlarında artış ortaya çıkarken, pişmanlık hükümlerine de eklemeler yapılmıştır. 

Yapılan Değişiklikler sonucu, yargılama işlemleri devam eden vatandaşların pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ceza almalarını önleyen ya da vergi suçundan dolayı hapis cezası alan kişilerin tahliye olmasına kadar önemi sahip olmuştur. 

Naylon fatura düzenleme ve bu faturaları kullanma konusunda kanuni açıdan teknik bir zemine sahip olmasından dolayı mali müşavirlik hizmetine sahip olunması gerekir. Bu nedenle kişilerin kanuna açıdan zor duruma düşmemeleri için en sağlıklı işlem alanında deneyimli ve bilgili Mali Müşavirler ile çalışmak olacaktır.

Naylon Fatura Ne İfade Eder?

Ortada gerçek bir hukuki bir ilişki olmamasına rağmen hukuku bir ilişkinin olduğu görüntüsü veren, hukuki bir ilişki varmış gibi düzenlenen faturaya naylon fatura denir. Faturaya konu olan iş gerçek bir durumu yansıtmaz. Her hangi bir şekilde mal ya da hizmet satın alınmamasına rağmen alınmış gibi düzenlenen fatura sahte faturadır.

Fatura üzerinden yapılan sahtecilik kısmen olduğu gibi tamamen de olabilir. Gerçekte olmayan bir durum üzerinden fatura düzenlenmemesi sahte fatura konusudur.  Faturada bulunan bilgilerin bir kısmı gerçek bir kısmının da gerçek dışı olması da sahte fatura olarak görünür. 

Düzenlenmiş olan naylon faturasındaki amaç, kazanç sağlamak ya da vergi doğuran olayı vergi dairesinden gizlemektir. Bu sadeye hiç vergi ödenmediği gibi az vergi ödeme durumu da söz konusu olur. Sahte fatura düzenleme veya kullanmak suç sayılır ve ağır yaptırımları bulunur. Dolayısı ile ticari faaliyette gerçekleşen aşamalarda mali müşavirlik desteği alınması önemlidir.

Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçu Değişiklikleri

7394 Sayılı kanun değişikliklere uğrayarak 08/04/2022 tarihinde yürürlükte yerini almıştır. Yapılan değişiklik sonucunda ortaya çıkan cezalarda kanun alt ve üst sınırlarda değişiklik yapmıştır.

Farklı tarihlerde düzenlenen sahte fatura düzenleme ve kullanma suçlarında zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Etkin pişmanlık hükümleri eklenerek kişilerin cezalardan indirim alması sağlanmış oldu. 

Düzenleme Öncesi Düzenleme sonrası (08/04/2022)

 • VUK 359/a-1-2 alt sınır olarak 18 ay VUK 359/a-1-2 alt sınır 18 ay, üst sınır 5 yıl

                                                                          üst sınır olarak 3 yıl

 • VUK 359/c alt sınır 2 yıl üst sınır 5 yıl VUK 359/c alt sınır 2 yıl üst sınır 8 yıl
 • VUK 359/ç alt sınır 3 yıl üst sınır 5 yıl VUK 359/ç alt sınır 3 yıl üst sınır 8 yıl
 • Etkin pişmanlıkta ceza indirimi yok tarh edilen verginin gecikme faizi ve gecikme                                 zammın tamamı kesilen cezanın yarısı kadar indirim

Naylon Fatura Suçunda Etkin Pişmanlık İndirimi

Vergi Usul Kanununda yer alan 359.maddeye eklenen yeni fıkra ile sahte fatura düzenlemede ve kullanımında ortaya çıkan fiiller nedeni ile vergi kaçırıldığının tespit edilmesi halinde tarh edilecek verginin;

 • Gecikme faizinin tamamı,
 • Gecikme zammının tamamı, 
 • Kesilen cezaların 4/2 si,
 • Kesilen cezaların 4/2 sine isabet eden gecikme zammı.

Soruşturma evresinde yukarıda bulunan kalemlerin ödenmesi durumunda cezalı kişiye uygulanan vergi cezası yarısı oranında indirilir. Ödeme kovuşturma aşamasında hüküm verilmeden önce yapılması durumunda ise indirim verilen cezanın 3/1 oranında gerçekleşir.

Tarh edilen ve kesilen vergi konusunda herhangi bir ceza durumu söz konusu değilse cezada yarı yarıya indirim yapılır.

Pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen kişi belirlenen şartları sağlaması gerekir. Bu şartlar şunlardır;

 • Vergi mahkemesinde dava açmamak, 
 • Vergi mahkemesinde dava açılmış ise bu davadan feragat etmek,
 • Kanun yollarına başvurmamak,
 • Kanun yoluna başvurulmuşsa vazgeçmek.

Sahte Fatura Suçunda Zincirleme Suç

Naylon fatura düzenleme ve kullanma noktasında suçun yargılanmasında yapılan değişiklerden bir tanesi de farklı yıllarda işlenmiş olan suçların zincirleme olarak suç olarak değerlendirmesine yönelik düzenlemedir. Düzenleme öncesi farklı yıllarda işlenmiş olan suçlar ayrı ayrı değerlendirilirken yapılan değişiklik sonucu birlikte farklı yıllarda ya da vergilendirme dönemlerinde işlenen suçlara zincirleme suç hükümleri uygulanır. 

Değişiklik öncesi her yıl için ayrı ceza uygulaması alan kişilerin yapılan değişikliklerden sonra indirimden faydalanma söz konusudur. Süreç hukuki açıdan teknik bir bilgi gerektiğinden mali müşavirlik hizmeti alımı ile süreç değerlendirilmelidir.

Naylon Fatura ve Yanıltıcı Belge Arasındaki Farklar

Ticari faaliyetlerde içerik itibari ile yanıltıcı belge ile naylon fatura birbirine karıştırılmaktadır. Gerçekleşmeyen bir durum için düzenlenen belge naylon fatura olarak algılanırken, yanıltıcı bilgi içeren belge ise yanıltıcı belge olarak bilinir.

Bedeli 10 000 TL olan hizmetin faturada 1 000 TL olarak gösterilmesi gerçeğe aykırı bir durumu yansıtır. Dolayısı ile içerik olarak yanıltıca bir belgeden söz edilebilir. Fakat hiç hizmet alınmamasına rağmen düzenlenen fatura ise naylon fatura olarak düzenlenmiş sayılır.

İçerik itibari ile yanıltıca belge suçunun ortaya çıkması için suçun VUK gereğince vergi mükellefi tarafından işlenmesi gerekir. Fakat naylon fatura düzenleme veya kullanma bakımından işlenen suçta vergi mükellefi olmasına gerek yoktur.

Naylon Fatura Suçunda Zamanaşımı

Naylon fatura düzenlemesinde ya da kullanımında zaman aşımı Türk Ceza Kanunun da hükümleri yer alır. Kanun gereği fatura suçu için uygulanacak zaman aşımı 8 yıl olarak düzenlenmiştir.

Burada önemli olan husus zaman aşımı süresinin ne zaman başladığıdır. Naylon fatura düzenlendiği günden itibaren zaman aşımı başlar. Zaman aşımı süresi dolduğunda suç kendiliğinden kapanır. 

Naylon fatura suçu ile ilgili ön plana çıkan bazı sorular vatandaşlar arasında sıklık ile sorulmaktadır. Yanıtları verilebilecek bazı sorular şunlardır;

Naylon Fatura Ne Anlama Gelir?

Gerçekte dışı bir olaya hukuki açıdan ilişki varmış gibi düzenlenmiş olan faturaya naylon fatura denir.

Ceza Para Cezasına Çevrilebilir mi?

Naylon fatura düzenleme ve kullanma ile ilgili cezalarda 1 yıllık süreyi aşması durumunda yargılama sonucundan verilen cezaların para cezasına çevrilmesi zordur. Olayda şayet indirin kalemi mevcut ise verilecek ceza 1 yılın altına ise adli para cezasına çevrilebilir.

Ceza Ertelenebilir mi?

Naylon fatura düzenlemede ve kullanımında erteleme söz konusu olabilir. Suç nedeni ile alınan ceza ertelenebilir. Bu erteleme yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Cezanın ileri bir tarihe ertelenmesi söz konusu olmaz. Cezada erteleme kararı denetim şartlarına uygun davranıldığında infaz edilir.

 

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Mesaj Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir