Çalışma Saatleri: Pzt - Cuma 10:00 - 18:00
 Usulsüzlük Cezası

Usulsüzlük Cezası

Başlıklar

Usulsüzlük Cezası

Vergi Usul Kanununda mükellefler tarafından yerine getirilmeyen hususlarda kesilecek cezalar sıralanmıştır. Usulsüzlük, özel usulsüzlük ile vergi kaybı cezalarında uygulanacak yaptırımlar mali niteliktedir. Kanunda belirtilen cezaların dışında başka ceza verilmez. 

Aynı kanunda yer alan 359 ile 360. Maddeler bir kısım vergi suçlarını mahkeme tarafından yargılayarak hürriyeti kısıtlayıcı hapis cezası da ön görür. Ortaya çıkabilecek;

 • Usulsüzlük cezası 
 • Özel usulsüzlük
 • Vergi kaybı
 • Kaçakçılık 

Gibi durumlarda uygulanacak işlemlerde Vergi Usul Kanununda belirtilmiştir. Bunun yanı sıra cezalarda uygulanacak olan indirim de yanı kanunda belirtilmiştir.

Genel Usulsüzlük Cezası

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 351 inci maddesinde yer alan usulsüzlük, vergi kanunlarının öngördüğü şekle ve usule ilişkin hükümlere riayet edilmemesi olarak tanımlanır. Aynı kanun usulsüzlükleri 1.derecede ve 2.derecede usulsüzlük şeklinde iki kısma ayırmıştır. 

Birinci Derece Usulsüzlük Cezası

Birinci derecede usulsüzlük olarak nitelendirilen durumlar ve verilecek cezalar şu şekildedir;

 • Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması

VUK 30. Maddesinin 1.bendinde yer alan vergi beyannamesi kanuni süre içerisinde verilmediğinde re’sen tarh sebebi olarak sayılır. Vergi ve harç beyannamelerin kanuni süre içerisinde verilmemesi durumunda birinci derecede usulsüzlük cezası öngörülür. Ön plana çıkan usulsüzlük durumu mevcut ise bağlı cetvelde yazılı cezalar iki katı olarak verilir.

 • Tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması

VUK 172.maddesine göre defter tutmaya mecbur olan gerçek ve tüzel kişiler,182. Maddede yer alan bilanço esasına göre tutulması gereken defterler belirtilmiş olup kanuna göre tutulması mecburi defterlerdir. Bu defterlerden her hangi birinin tutulmamış olması durumunda usulsüzlük olarak kabul edilerek birinci derecede usulsüzlük cezasını gerektirir.

 • Defter kayıtlarının, kayıtlara esas teşkil eden belgelerin vergi incelemesine imkân vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması

VUK 30.maddesinin 4.bendinde yer alan, defter kayıtları ve bunlarla ilgili olan belgelerin, vergi matrahını doğru ve kesin bir şekilde tespit edilmesine imkân vermeyecek durumda noksan, usulsüz ve karışık olması re’sen tarh sebebini gerektirir.

 • Çiftçiler tarafından muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davete zamanında icabet edilmemesi

Muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından 243. Maddeye istinaden yapılan beyanların doğruluğunu tahkik ederler. Hiç beyanda bulunmayanları beyanda bulunmalarını ve yanlış kanuna aykırı beyanda bulunanları düzelmeye davet ederler.

Bu hükümlere göre beyanda bulunmayanların ya da yanlış beyanda bulunmalarına rağmen zamanında düzeltemeyenleri vergi dairesine bildirir. Bildirim üzerine vergi dairesi tarafından tahkikat işlemi yapılır.

Aynı kanunda yer alan muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından davete zamanında icabet etmeyenler birinci derecede usulsüzlük cezası verileceği ön görülür.

 • Kayıt Nizamına Ait Hükümlerine Uyulmamış Olması

Vergi Usul Kanunu 215.md gereği kayıtlara esas teşkil eden kurallara uyulmaması nedeni ile birinci derecede usulsüzlük cezası uygulanır.

 • İşe Başlamanın Zamanında Bildirilmemesi

Vergi Usul Kanunun 153 maddesine göre vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı,  kurumlar vergisi mükellefi, Kollektif ve adi şirket ortakları, komandit şirketlerin komandite ortakları işe başlama bildiriminde bulunmaları gerekir.

İş başlama bildiriminin süresi içerisinde bildirilmemesi nedeni ile kanunun ilgili maddesi gereğince birinci derecede usulsüzlük cezası kesilir.

 • Tasdiki Mecburi Olan Defterlerden Herhangi Birinin Tasdik Muamelesinin Yaptırılmamış Olması 

Vergi Usul Kanunun 30. Maddesinde yer alan ilgili bende göre tutulması zorunlu olan defterin hepsi veya bir kısmının tutulmamış veya tasdik ettirilmemiş olması, vergi incelemesine yetkili kişilere her hangi bir sebepten dolayı ibraz edilmemesi durumunda birinci derecede usulsüzlük cezasının kesilmesine neden olur.

 • Diğer Ücretler Üzerinden Salınan Gelir Vergisinde, Tarh Zamanı Geçtiği Halde Verginin Tarh Ettirilmemiş Olması

Gelir vergisi kanuna göre ücret gelirleri gerçek ücretliler ve diğer ücretliler şeklinde vergilendirilir. 

Tarh zamanı geçmesine rağmen verginin tarh ettirilmemesi birinci derecede usulsüzlük cezasını gerektirir.

 • Veraset Ve İntikal Vergisi Beyannamesinin 342’nci Maddenin İkinci Fıkrasında Belirtilen Süre İçerisinde Verilmiş Olması

Vergi Usul Kanunun 342.maddesi gereği “veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk yapılmak için beyanname verme süresinin sonunda başlamak üzere 15 gün beklenir. Beyannamenin süresi içinde verilmemesi vergi zıyaı olmuş sayılır. Bu durumda ikinci derecede usulsüzlük cezası verilir.

 • Ekim Ve Sayım Beyanlarının Süresi İçinde Veya Kanunda İstenilen Bilgileri İhtiva Edecek Doğru Bir Şekilde Yapılmaması;  

Vergi Usul Kanunun 243. Maddesinde yer alan ekim ve sayım beyanları düzenlenmiştir. Zirai işletmeler bulundukları köy ve mahalle muhtarlıklarına ekim ve sayım beyanında bulunurlar.

Ekim ve sayım beyanı ise her yılın Kasım ayında yapılır. Hazine ve Maliye Bakanlığı iklim şartları bakımından beyan sürelerini değiştirebilir. Beyanlar sözlü olabildiği gibi yazılı olarak da yapılabilir. 

 • Vergi Kanunlarında Yazılı Bildirmelerin Zamanında Yapılmamış Olması

Vergi Usul Kanuna göre mükelleflerin ilgili vergi dairesine bildirmekle yükümlü oldukları hususlar belirtilmiş olup iş ve işlemlerin zamanında yerine getirilmesi belirtilmiştir.

Zamanında bildirimde bulunulmaması durumunda ikinci derecede usulsüzlük cezası uygulanır.

 • Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması 

Vergi Usul Kanununda 352 –II-7. Maddesi gereği vergi beyannameleri, bildirimler ile evrak ve belgelerin belli şekil ve içeriğe ilişkin hükümlerine göre düzenlenmemiş olması ikinci derecede usulsüzlük cezasını gerektirir.

 • Hesap ya da işlemlerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve belgelerin bulunmaması veya ibraz edilmemesi

Vergi Usul Kanunu 352-II-8. Maddesi uyarınca, vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve belgelerin kanunun öngördüğü şekilde düzenlenmelerine ilişkin hükümlere uyulmaması durumunda ikinci derecede usulsüzlük cezasını gerektirir. 

Genel Usulsüzlük cezaları ile bilinmesi gerekenler

 • Pişmanlık ve usulsüzlük cezası ilişkisi

Vergi dairelerinde belirtilmiş olan işlem yönergelerine göre, kanuni süre geçtikten sonra pişmanlık talebi ile beyannamenin verilmesi, pişmanlık şartlarına uyulması durumunda sadece bir kat birinci derecede usulsüzlük cezası verilir.

Tahakkuk eden vergi için vergi kaybı cezası kesilmez. Fakat gecikme zammı oranında pişmanlık zammı hesaplanır.

 • Usulsüzlük cezasında tekerrür durumu

Ceza hukukuna göre bir ceza mahkûmiyeti kesinleşmiş olan kişi yeniden suç işlemesi durumunda ceza kanununda yer alan kişisel durum olarak tanımlanır.  Vergi suçlarında suçun tekerrür etmesi vergi cezalarının özel olarak belirlenmesi ya da kanun koyusunun takdir yetkisi alanında bulunması gerekir.

 • Usulsüzlük cezasında zamanaşımı

Vergi borcunu sona erdiren durumlar arasında yer alan zaman aşımı, süre geçmesi nedeni ile vergi alacağının kalkması anlamına gelir. Zaman aşımı mükellef tarafından müracaat yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın hüküm ifade eder.

 • Usulsüzlük cezasında fiil ayrılığı

Ayrı ayrı ortaya çıkan vergi kaybı ya da usulsüzlüklerden dolayı ayrı ayrı ceza kesilir. 352. Maddede yer alan yazılı usulsüzlüklerden, aynı yıl içerisinde aynı nedenlerden bir fazla yapılması durumunda birden fazlanın her biri için birinciye ait cezanın dörde biri ceza kesilir.

 • Tek bir fiilin usulsüzlük ve vergi kaybı cezasını gerektirmesi

Vergi Usul Kanunun 336.maddesine göre, ortaya çıkın fiilin cezayı gerektirmesi nedeni ile kesilecek olan ceza düzenlenmiştir. Bu duruma göre cezayı gerektiren tek bir durum ile vergi kaybı ve usulsüzlük birlikte ortaya çıkmış ise bunlara ait cezalar sadece miktar itibari ile en ağır olanı kesilir.

 

 

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Mesaj Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.